Aktualność: Komunikat Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Komunikat
Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych
w sprawie skutków wejścia w życie
wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 22 maja 2007r. (sygn. akt K 42/05)

 

Koleżanki i Koledzy!

Krajowa Rada Doradców Podatkowych z ubolewaniem przyjęła do wiadomości fakt, że pomimo zaawansowanych prac nad tzw. „małą nowelizacją” ustawy o doradztwie podatkowym, która jest efektem wspólnych prac Ministerstwa Finansów oraz Krajowej Rady, Sejm RP obecnej kadencji nie zdołał zakończyć prac nad projektem przedmiotowej ustawy. W związku z tym należy się liczyć z możliwością, że uchwalenie i ogłoszenie nowelizacji ustawy nastąpi najprawdopodobniej już po 5 grudnia 2007 r., czyli po wejściu w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Zdajemy sobie sprawę z obaw środowiska doradców podatkowych. Wynikają one z faktu ewentualnej utraty mocy obowiązujących przepisów art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy o doradztwie podatkowym - w brzmieniu nadanym przez zakwestionowane przepisy ustawy z 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 66). Wspomniane obawy wynikają z tego, że pierwszy z wymienionych przepisów dotyczy zakresu czynności doradztwa podatkowego, zaś drugi - dopuszczalnych form wykonywania zawodu doradcy podatkowego. W ostatnim czasie, w licznych publikacjach prasowych pojawiły się sugestie, że od 5 grudnia 2007 r., na skutek wejścia w życie ww. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, doradcy podatkowi utracą prawo do prowadzenia w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielania im pomocy w tym zakresie, jak też - prawo do wykonywania zawodu doradcy podatkowego indywidualnie i w spółkach osobowych.

W naszej opinii, powinna tu znaleźć zastosowanie utrwalona już w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego zasada ochrony praw słusznie nabytych. Opóźnienie prac legislacyjnych nie może pozbawić doradców podatkowych uprawnień, które uprzednio nabyli legalnie, w zaufaniu do organów państwa i stanowionego przez nie prawa.

Stoimy na stanowisku, że nieuchwalenie przed dniem 5 grudnia 2007 r. ustawy nowelizującej ustawę o doradztwie podatkowym w zakresie wynikającym z wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie może zmienić zakresu uprawnień zawodowych doradców podatkowych, ani też ograniczyć uprawnień do wykonywania zawodu w ramach dotychczas dopuszczalnych form organizacyjno-prawnych. Doradcy podatkowi nadal będą mogli prowadzić zawodowo księgi podatkowe oraz inne ewidencje w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów. Będą mogli wykonywać zawód zarówno indywidualnie, jak i w spółkach osobowych.

Krajowa Rada Doradców Podatkowych podejmuje wszelkie prawnie dopuszczalne działania, które mają na celu niezwłoczne przyjęcie tzw. małej nowelizacji ustawy przez Parlament nowej kadencji. Jeszcze przed podjęciem uchwały o skróceniu kadencji Sejmu RP, Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwróciła się do Ministra Finansów z wnioskiem o uwzględnienie w toku prac legislacyjnych ewentualnego wstecznego obowiązywania nowelizacji, jeśli nie weszłaby ona w życie przed 5 grudnia 2007 r. Zgodnie bowiem z art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449), możliwe jest nadanie aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Uważamy, że zaproponowane rozwiązanie legislacyjne nie stałoby w sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa prawnego, bowiem pozwoliłoby na ochronę innej istotnej wartości wynikającej z tej samej zasady, to jest ochrony praw słusznie nabytych.

W serwisie internetowym KIDP (www.kidp.pl) można zapoznać się z analizą prawną ww. zagadnienia, a w najbliższym czasie zamieszczone zostaną również inne opinie dotyczące tego problemu przygotowane na zlecenie KIDP.

 

DATA PUBLIKACJI: 2007-10-02 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (52) 584 44 44
Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Marszałka F. Focha 4
85-070 Bydgoszcz

tel. (52) 584 44 44
fax. (52) 584 44 45

x
x